Statut Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni"


I. Postanowienia ogólne.

Założony w 1972 roku Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

jest organizacją nie posiadającą osobowości prawnej, opartą na pracy społecznej członków Klubu.

Nazwa Klubu pełna Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni" może być też używana w formie

skróconej - J.K.F. "Niezależni" lub JKF "N".


II. Cele i zadania Klubu.

Klub zrzesza osoby zainteresowane twórczością fotograficzną.

W ramach pracy Klubu organizowane są spotkania, plenery, wystawy zbiorowe oraz indywidualne

członków Klubu. Klub może prowadzić działalność wydawniczą – katalogi, opracowania, wydawnictwa zwarte.

Klub prowadzi współpracę i wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami twórczymi

na terenie Polski i za granicą.

Celem nadrzędnym jest popularyzacja twórczości fotograficznej w środowisku poprzez działalność

własną oraz udział w innych przedsięwzięciach kulturalnych.

Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni" może być członkiem zbiorowym organizacji krajowych i zagranicznych o tych samych lub zbliżonych celach i zadaniach.


III Członkowie Klubu


Członkiem Klubu może zostać każdy interesujący się fotografią, mający odpowiednią wiedzę

i doświadczenie w tej dziedzinie, niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku.


Członkowie J.K.F. "Niezależni" dzielą się na:

a/członków rzeczywistych,

b/członków kandydatów,

c/członków honorowych i

d/sympatyków.


Ad a/

Członkiem rzeczywistym Klubu może zostać osoba mająca już doświadczenie i osiągnięcia

fotograficzne jak udział w wystawach czy pokazach fotografii ponad regionalnych lub

wystawa indywidualna, a poziom przedstawionych prac jest wysoki.

Ad b/

Członkiem kandydatem może zostać osoba, która przedstawi prace własne na poziomie

gwarantującym dalszy rozwój.

Ad c/

Członkiem honorowym JKF "N" może zostać osoba zasłużona dla Klubu i fotografii polskiej

w działalności artystycznej, naukowej czy publicystycznej.

W Klubie nadawane mogą być wewnętrzne tytuły honorowe jak "senior" dla osób z pierwszego

składu Klubu oraz związane z pełnioną funkcją.

Ad d/

Członkiem sympatykiem może zostać osoba nie uprawiająca czynnie działalności fotograficznej

lecz biorąca udział w pracach Klubu, udzielająca pomocy organizacyjnej, technicznej i in.


Członkowie rzeczywiści i kandydaci zobowiązani są do

- zapoznania się ze statutem Klubu,

- uznania celów i zadań Klubu, przestrzegania norm współżycia w Klubie, aktywnego udziału

we wszelkich pracach Klubu, informowania o swoich wystawach, udziale w konkursach i in.

- podpisania karty klubowej,

- uiszczania składki na rzecz Klubu.

Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje po rozpatrzeniu i akceptacji przez Radę Klubu.

Rada Klubu może udzielić starającemu się o przyjęcie w poczet członków Klubu półroczny okres próbny z możliwością przedłużenia, nie więcej jednak niż jeden rok.


Członkostwo honorowe może zostać nadane przez Radę Klubu przy akceptacji Prezesa Klubu.

Członek honorowy i sympatyk nie ma obowiązku płacenia składek na rzecz Klubu.

Członkostwo w Jastrzębskim Klubie Fotograficznym "Niezależni" nie daje uprawnień do zawodowego wykonywania prac z jakiejkolwiek dziedziny fotografii oraz do używania tytułów zawodowych czy artystycznych.


Utrata członkostwa w J.K.F. "Niezależni" następuje na skutek:

- zgłoszenia na piśmie o wystąpieniu członka lub

- decyzji Rady Klubu:

za działalność na szkodę Klubu albo inne działania nieetyczne, a mogące rzutować na

dobre imię Klubu,

zaprzestania czynnego udziału w pracach Klubu przez okres jednego roku bez uzasadnionej

przyczyny,

zalegania z płatnością składek przez okres dwu lat.


IV. Władze Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni"


Władzami J.K.F. "Niezależni" są:

- Walne Zebranie Członków,

- Rada Klubu,

- Prezes Klubu


Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą J.K.F. "Niezależni".

Walne Zebranie Członków ma odbywać się co dwa lata.

Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków mogą być zwoływane ze szczególnie ważnych

przyczyn, na wniosek Rady Klubu lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków uprawnionych do głosowania.


Walne Zebranie Członków zwołuje Rada Klubu przez pisemne zawiadomienie członków

na 14 dni przed terminem zebrania.

Walne Zebranie Członków rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie

bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.


Walne Zebranie Członków JKF "N" ma na celu:

- rozpatrywanie i podejmowanie wszelkich uchwał dotyczących działalności JKF "N",

- ustalanie wysokości składek,

- wybieranie w tajnym głosowaniu Rady Klubu i Prezesa Klubu - bierne prawo wyborcze

mają członkowie rzeczywiści, honorowi i kandydaci, natomiast prawo czynne wyłącznie

członkowie rzeczywiści,

- podejmowanie z inicjatywy własnej zmian i poprawek w Statucie Klubu,

- podejmowanie uchwały o likwidacji JKF "N".

Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca zmiany statutu lub likwidacji

JKF "N" może być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej

połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami wszelkie uprawnienia do podejmowania

decyzji z wyjątkiem uchwały o likwidacji JKF "N" i wyboru Rady Klubu i Prezesa Klubu ma Rada Klubu.

Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez

przewodniczącego zebrania i protokolanta.


Rada Klubu

składa się z 3 - 5 członków. Liczbę tę ustala Walne Zebranie Członków. Członkowie Rady Klubu wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.


Utrata mandatu członka Rady Klubu może nastąpić w wyniku:

- pisemnej rezygnacji,

- utraty członkostwa w JKF "N",

- braku aktywności w pracach Rady Klubu.

W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu przez członka Rady Klubu, liczbę członków

uzupełnia się do liczby członków wybranych. Rada Klubu może w czasie swej kadencji

dokonywać zmian na zajmowanych stanowiskach w razie potrzeby.

W razie utraty mandatu przez więcej niż połowę członków Rady Klubu należy zwołać

Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Decyzje Rady Klubu są ważne przy obecności połowy liczby członków Rady Klubu

plus przewodniczący. W posiedzeniach Rady Klubu bierze udział Prezes Klubu

mając prawo do głosowania z jednym głosem równoważnym.

Z posiedzenia Rady Klubu sporządza się protokół podpisany przez

przewodniczącego i sekretarza.


Zakres czynności Rady Klubu:


-reprezentowanie na zewnątrz działalności JKF "N",

-realizacja celów i zadań Klubu oraz wykonywanie uchwał Walnych Zebrań,

-podejmowanie decyzji o przyjęciu, przeszeregowaniu lub skreśleniu członka JKF "N",

-organizowanie wystaw fotografii, konkursów, odczytów, pokazów prac,

spotkań autorskich, plenerów itp.,

-zwoływanie Walnych Zebrań Członków JKF "N".


Prezes Klubu


Zakres czynności:

-reprezentowanie na zewnątrz działalności JKF "N",

-koordynowanie zadań wykonywanych przez członków członków Klubu w ramach działalności statutowej,

-utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami kulturalnymi,

-nadzór nad dokumentacją i korespondencją klubową.


Majątek JKF "N"


Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni" może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

Na majątek ten składają się:

dotacje, darowizny, subwencje (z wyjątkiem docelowych), środki wypracowane przez Klub

oraz składki członków.

środki te mają być przeznaczane w całości na cele statutowe JKF "N".

środkami finansowymi zawiaduje i jest za nie odpowiedzialny Skarbnik.

Kontrolę nad właściwym wydatkowaniem finansów Klubu ma Rada Klubu.Statut przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego “Niezależni” w dniu 5. 10. 2004 r.